การบริหารจัดการทีมด้วยวิธีการแบ่งทีมแบบ Holacracy (การบริหารแบบไร้ผู้บริหาร)
2 June, 2021 by
การบริหารจัดการทีมด้วยวิธีการแบ่งทีมแบบ Holacracy (การบริหารแบบไร้ผู้บริหาร)
Trinity Roots Co., Ltd., Kiattipong Sripratipbundit (EmZ)
| No comments yet

 

องค์กรของคุณ มีการทำงานที่ต้องรอการอนุมัติเป็นลำดับขั้น ทำให้เสียเวลาในการทำงานไหม ?

มารู้จักการบริหารองค์กรแบบ Holacracy กัน

            โดยทั่วไปการทำงานที่เป็นรูปแบบโครงสร้างลักษณะ Hierachy Structure หรือแผนภูมิลำดับขั้น กล่าวคือ เป็นระบบสายการบังคับบัญชา การทำงานรูปแบบนี้เราพบเห็นได้ทั่วไป โดยมีการแบ่ง Level ตามลำดับ เช่น C-Level, Management, Senior ตามด้วย Junior เป็นต้น

            โดยที่ลำดับขั้นเหล่านั้น จะมีการแยกเป็นแต่ละแผนกหรือทีมตามที่ได้รับมอบหมาย รูปแบบการทำงานลักษณะนี้ จึงต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ หรือมีลำดับในการทำงานตามความเป็น Seniority Level

            ซึ่งข้อดีของการทำงานลักษณะนี้ คือ ลำดับของการทำงานจะเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ มีผู้ที่มีประสบการณ์ มีบทบาทหน้าที่หรือตำแหน่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่รูปแบบการทำงานในลักษณะ Hierachy Structure นั้น ก็มีข้อเสียเช่นกัน คือ ในการบริหารจัดการจะต้องดำเนินการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ต้องมีการรออนุมัติจาก Level ระดับสูง ซึ่งสมาชิกในทีมจะไม่มีสิทธิในการตัดสินใจได้อย่างคล่องตัว และขั้นตอนการรออนุมัติบางองค์กรก้ทำให้การทำงานของบุคลากรบางคนเสียเวลาไปโดยใช่เหตุ


Holacracy เป็นรูปแบบการทำงานยุคใหม่

ที่ให้สิทธิ์แก่บุคลากรในแต่ละทีม

ให้สามารถตัดสินใจในการทำงานได้

โดยที่ไม่ต้องรอลำดับขั้นในการอนุมัติ

            ในกระบวนการทำงานขององค์กรยุคใหม่นั้น ได้มีการนำหลักการทำงานของ Holacracy มาปรับใช้ภายในองค์กรอย่างหลากหลาย โดยเน้นเรื่องของการกระจายกลุ่มของทีมงานไปตามทีมต่างๆ ซึ่งโครงสร้างของ Holacracy ใน 1 องค์กรนั้น จะประกอบไปด้วยหลายๆ Holacracy

            ยกตัวอย่างเช่น องค์กรประกอบไปด้วยทีม C-Level, Development, Business และ People ในหนึ่ง Holacracy นั้น จะประกอบไปด้วย หลายๆ Role โดยที่พนักงาน 1 คน สามารถมีหลายบทบาท หัวหน้างานในแต่ละทีม สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรได้ตลอดเวลา ซึ่งจากรูปแบบการทำงานแบบเดิม ที่พนักงานแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่ชัดเจนในองค์กร 

            ในการทำงานรูปแบบ Holacracy จากเดิมที่ CEO จะมีหน้าที่ชัดเจน คือ หน้าที่ในการบริหารองค์กรเป็นหลัก อาจจะเปลี่ยนเป็น CEO มีหน้าที่หนึ่งอยู่ในทีม C-Level มี Role การทำงานเกี่ยวกับการบริหารงาน และมีอีกหน้าที่หนึ่งอยู่ในทีม New Product เพื่อคอยดูแลจัดการ Product ใหม่ๆ ที่กำลังจะวางขายก็ได้ โดยในทีมนี้ CEO ก็จะมี Role เป็น Project Manager เป็นต้น

            ดังนั้น การทำงานรูปแบบ Holacracy มีข้อดี ก็คือ เป็นการกระจายอำนาจในการตัดสินใจในการทำงานให้กับแต่ละ Holacracy ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงพนักงงานในองค์กรจะได้ทำงานที่หลากหลายมากกว่าทำงานอย่างเฉพาะทางเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้การทำงานไม่น่าเบื่อ มีการกำหนด Goal ในการทำงานของแต่ละทีม ซึ่งในบทความต่อๆ ไป Roots จะมาเล่าให้ฟังว่า การทำ Team Goal มีอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรสำหรับการทำงานในรูปแบบ Holacracy นี้


การบริหารจัดการทีมด้วยวิธีการแบ่งทีมแบบ Holacracy (การบริหารแบบไร้ผู้บริหาร)
Trinity Roots Co., Ltd., Kiattipong Sripratipbundit (EmZ) 2 June, 2021
Share this post
Tags
Archive
Sign in to leave a comment